Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην υδρολογική λεκάνη και στο δελταϊκό ριπίδιο του χειμάρρου Ξηροποτάμου-Δοξάτου Δράμας

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 44-57

Issue:
Pages:
44-57
Parallel Title:
Geomorphological Observations in the Drain age Basin and the Delta Fan of the Xeropotamos-Doxato Stream of Drama (Macedonia)
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παρατηρήσεων στο υδρογραφικό δίκτυο του χειμάρρου Ξηροποτάμου-Δοξάτου Δράμας, καθώς και γεωμορφολογικά στοιχεία για την υδρολσγική του λεκάνη και για το δελτάίκό ριπίδιο που δημιουργεί στη λεκάνη της Δράμας. Εξετάστηκαν στοιχεία που αφορούν στη μορφή και στην ανάπτυξη των κλάδων του χειμάρρου, σε σχέση προς τους νόμους του Horton, και υπολογίστηκαν οι τιμές της υδρογραφικής συχνότητας και πυκνότητας, καθώς και το υψομετρικό ολοκλήρωμα για τις κύριες υπολεκάνες και για το σύνολο της λεκάνης. Υπολογίστηκε η εξίσωση του Troech για το δελτάίκό ριπίδιο και έγινε συσχέτισή του με τα Ολοκαινικά δέλτα του ελληνικού χώρου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αλλά και στοιχεία ανάπτυξης και προσανατολισμού των κλάδων του δικτύου, έγινε προσπάθεια να συσχετιστούν με τη γεωλογία και την τεκτονική δομή της περιοχής, με αντικείμενο τον τρόπο εξέλιξης του δικτύου αυτού. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το υδρογραφικό δίκτυο του χειμάρρου Ξηροποτάμου-Δοξάτου αποτελεί τμήμα ενός παλαιάτερσυ δικτύου και ότι οι κλάδοι του ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την πτυχογόνο και τη νεότερή της ρηξιγενή τεκτονική, ενώ για το ριπίδιο διαπιστώθηκε ότι αποτελεί έναν Ολοκαινικό δελτάίκό σχηματισμό.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία