Περιβαλλοντικά προβλήματα στην παράκτια περιοχή Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 58-73

Issue:
Pages:
58-73
Parallel Title:
Environmental Problems in the Coastal Zone of East Macedonia - Thrace
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Στην εργασία αυτή γίνεται επισήμανση και σχολιασμός των κυριοτέρων περιβαλλοντικών προβλημάτων της παράκτιας ζώνης της Α. Μακεδονίας και Θράκης και των αιτιών που τα προκαλούν. Τις τελευταίες δεκαετίες ασκούνται όλο και περισσότερες πιέσεις και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της παράκτιας αυτής ζώνης, από τις οποίες λίγες είναι συμβατές με την προστασία και την αξία του φυσικού περιβάλλοντος. Στην περιοχή έρευνας έχουν δημιουργηθεί 22 φυσικοί υγρότοποι εξαιρετικού οικολογικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερα πλούσια βιοποικιλότητα, παρ’ όλα αυτά δέχεται σημαντικές ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως μεγάλα φράγματα, διευθετήσεις και ευθυγραμμίσεις χειμάρρων, μεγάλο αριθμό υδρογεωτρήσεων, αυθαίρετη δόμηση κ.λπ., που διαταράσσουν την ισορροπία των γεωλογικών, γεωμορφολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και υποβάθμιση των υγροτόπων, τη διάβρωση και υποχώρηση των ακτών, την υφαλμύρυνση των υπόγειων νερών κ.λπ. Η ευνοϊκή γεωμορφολογία (σχεδόν επίπεδο ανάγλυφο σε μικρή απόσταση από την ορεινή ζώνη), το κλίμα της περιοχής και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας συντελούν επίσης στον πλημμυρισμό από επιφανειακά νερά μεγάλων εκτάσεων, κυρίως τη χειμερινή περίοδο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες, εικόνες και βιβλιογραφία