Το φυσικογεωγραφικό περιβάλλον της χερσονήσου Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 74-83

Issue:
Pages:
74-83
Parallel Title:
Physical geography environment of Epidavrou Limiras peninsula (south Greece) in Correlation with Human Activity
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Η χερσόνησος Επίδαυρου Λιμηράς Λακωνίας αποτελεί την ΝΑ χερσόνησο της Πελοπόννησου, με έκταση 1450 χμ2 . Οι γεωλογικοί σχηματισμοί αυτής ανήκουν σε τέσσερις ενότητες. Στη λιθολογία της οι φυλλίτες και χαλαζίτες αποτελούν το 27,5%, τα ανθρακικά το 46%, τα νεογενή το 17% και τα τεταρτογενή το 9,5%. Βάσει των γεωλογικών της σχηματισμών και της μη ενιαίας τεκτονικής της διαμορφώνεται το υδρογεωλογικό της καθεστώς και η καρστικοποίησή της, η οποία έχει αναπτυχθεί τόσο επιφανειακά όσο και υπόγεια. Οι μεγάλες επιφανειακές καρστικές γεωμορφές αναπτύσσονται στις τρεις κύριες επιφάνειες επιπέδωσης της περιοχής και καλύπτουν έκταση 1,56 χμ2. Οι ευνοϊκότερες συνθήκες καρστικοποίησης επικρατούν στην επιφάνεια των 410-450 μ. Συνηθέστερες καρστικές γεωμορφές είναι οι δολίνες. Το εύφορο έδαφος αυτών αξιοποιείται από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Καρστικές γεωμορφές αποτελούν επίσης ταμιευτήρες νερού για άρδευση και πότισμα ζώων, ενίοτε δε χρησιμοποιούνται και ως χώροι συλλογής απορριμμάτων. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων σπηλαίων ανέρχεται σε 16, με σημαντικότερο το σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα Καστανιάς, που μπορεί να αξιοποιηθεί.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, διαγράμματα, χάρτη και βιβλιογραφία