Διαχρονικές αλλαγές καλύψεων γης σε ορεινές περιοχές με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης : η περίπτωση υλοτόμησης στην ορεινή Κοζάνη, 1945-1995

Part of : Γεωγραφίες ; No.9, 2005, pages 84-96

Issue:
Pages:
84-96
Parallel Title:
Inter-Temporal Changes of Land Cover in Mountainous Areas Using Remote Sensing Methods : The Case of Logging in Mountainous Kozani Region, 1945-1995
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διαχρονική θεματική χαρτογράφηση μιας πρώην κοινότητας του ελληνικού ορεινού χώρου (εμπεριεχόμενης σήμερα στον Καποδιστριακό Δήμο Τσοτυλίου) με σκοπό τον ποσοτικό και χωρικό προσδιορισμό των περιοχών που έχουν υποστεί αλλαγές κάλυψης γης λόγω υλοτόμησης. Μέθοδοι και τεχνικές φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης εφαρμόστηκαν σε ψηφιακά υπόβαθρα αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων. Η επεξεργασία και η ανάλυση των ψηφιακών εικόνων (δορυφορικές εικόνες- αεροφωτογραφίες) κάλυψαν την ανομοιογένεια των δεδομένων, την έλλειψη συμπληρωματικών πληροφοριών σε παλαιότερες ημερομηνίες και, τέλος, τη μονοφασματικότητα των αεροφωτογραφιών. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι ταξινόμησης πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων και προσαρμόστηκαν σε μονοφασματικές ψηφιακές εικόνες (αεροφωτογραφίες). Η αξιοπιστία των τελικών χαρτογραφικών προϊόντων εκτιμήθηκε με πίνακες συνάφειας μεταξύ των αποτελεσμάτων των ταξινομήσεων και των πραγματικών καλύψεων γης που εντοπίστηκαν με επιτόπιες δειγματοληψίες. Στο σύνολό της, τέλος, η έρευνα αυτή οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή χρήσεων γης την τελευταία πεντηκονταετία και τη χωρο-χρονική ταυτότητα της δασικής υλοτόμησης στις ορεινές περιοχές.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες και βιβλιογραφία