[Βιβλιοκριτική] Smith, Adam. Έρευνα για τη φύση και τις αίτιες του Πλούτου των Εθνών

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 453-457

Issue:
Pages:
453-457
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Adam Smith, Έρευνα για τη Φύση και τις Αίτιες τον Πλούτου των Εθνών, Βιβλία I & II, Έλλην. Μετφ. X. Βαλλιάνος,Επιμέλεια-εισαγωγή Γ. Μηλιάς: Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σσ. 506.