[Βιβλιοκριτική] Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 460-461

Issue:
Pages:
460-461
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ. Γ. Βαρβούνη, Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, τόμ. Β', έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Σάμου, Αθήνα 2002, σχ. 8ο, σσ. 916.