[Βιβλιοκριτική] Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θητεία, τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΔ, No.1, 2002, pages 480-482

Issue:
Pages:
480-482
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εθνικό καi Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών - Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, Θητεία, Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή (επιστημονική eπιμέλεια Μηνάς Aλ. Αλεξιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Αθήνα 2002, σσ. 808.