[Βιβλιοκριτική] Baloglou, Christos P., Georgios Gemistos-Plethon: Ökonomisches Denken in der Spätbyzantinischen Geisteswelt

Part of : Παρνασσός ; Vol.Μ, No.1, 1998, pages 362-364

Issue:
Pages:
362-364
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
οικονομική θεωρία
Notes:
Christos Ρ. Balogiou, Georgios Gemistos-Plethon: Ökonomisches Denken in der Spätbyzantinischen Geisteswelt. Πρόλογος B. Schefold. Athen: St. Basilopoulos [Historical Monographs 19], 1998, σσ. 151