[Βιβλιοκριτική] Κουλικούρδη, Γεωργία Π., Αίγινα Ι

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΖ, No.1, 1995, pages 489-490

Issue:
Pages:
489-490
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίας Π. Κουλικούρδη, Αίγινα I. (Παρατηρήσεις Γεωλογικές, Οικονομικές, Δημογραφικές), (Εκδόσεις Πιτσιλάς), Αθήνα, 1990, σσ. 280