[Βιβλιοκριτική] Βογιατζής, Σωτήριος. Συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ελλάδος κατά το 16ο αιώνα : οι Μονές τον Αγίου Βησσαρίωνος (Δούσικο) και του Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδα)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΒ, No.1, 2000, pages 389-390

Issue:
Pages:
389-390
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σωτηρίου Βογιατζή, Συμβολή στην Ιστορία της Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ελλάδος κατά το 16ο αιώνα. Οι Μονές τον Αγίου Βησσαρίωνος (Δούσικο) και του Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδα), Αθήναι 2000, 4ο, σσ. 146+60 πίνακες. Μετά τους τίτλους και τα περιεχόμενα, την βιβλιογραφίαν (σσ. 11-18), και την σύντομον ιστορικήν εισαγωγήν (σσ. 23-28), εξετάζεται η αρχιτεκτονική της Μονής του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων (σσ. 29-61) και του Οσίου Νικάνορος Γρεβενών (σσ. 62-88), και ακολουθούν τυπολογικοί, μορφολογικαί και οικοδομικοί παρατηρήσεις επί των δύο συγγενών μνημείων (σσ. 89-109 ). Tο έργον ολοκληρούται με γενικήν επισκόπησιν της κατά τον ιστ' αιώνα ναοδομίας εν Θεσσαλία και δύο σχετικά παραρτήματα (σσ. 110-137). Σελ. 138-146: αγγλική περίληψις.