Ανακυάνωση : έξι τόποι φιλοσοφικού στοχασμού για την εκπαίδευση

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2003, pages 97-106

Issue:
Pages:
97-106
Author:
Abstract:
Anakyanosi ist unsere person liche Betrachtungsw eise der erzieherischen Wirklichkeit. Sie bede utet die unaufhörliche qualitative Umwandlungeines jeden erzieherischen Phänomens. In sechs Topoi-Beispie len soll unser Verständnis des Begriffes dargestellt werden: des Biologismus zur Kindlichkeit, des Aktivismus zur Transzendenz, der Nützlichkeit zur Askese, der Entfremdung zum Fremd-Sein, der Wissenschaftlichkeit zur Pädagogik. Als Grundlage hierfür dienen folge nde Schlüssel begriffe meiner bisherigen Arbeiten: Kind, Entkörperung, Hete rochron ismus, Ikios is, das Fremde, philosophische Pädagogik. Im Rahmen philosophischer Pädagogik bed eutet Anakyanosi die philosophische Reflexion von Erziehung.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φιλοσοφία και εκπαίδευση, παιδικότητα, άσκηση, εκπαίδευση και χρόνος, οικείο και ξένο
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία