Άδοξον τέλος τριφυλίων οπλαρχηγών Μέλιου, Ντούφα, Παπαναστάση (1821)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΓ, No.1, 1981, pages 76-84

Issue:
Pages:
76-84
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωσις γενομένη κατά την διάρκειαν του εις Καλαμάταν συγκληθέντος υπό της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών την 2-4 Δεκεμβρίου 1977 Α΄Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών. Περίληψις εδημοσιεύθη εις τα Πρακτικά του συνεδρίου τούτου (Αθήναι 1978), σσ. 375-378