Μικρή συμβολή στον καθορισμό αντιστοιχίας μετρικών και νομισματικών μονάδων που ίσχυαν στα Επτάνησα στις πρώτες δεκαετίες του ΙΘ΄αιώνα : από ανέκδοτα έγγραφα

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΙΘ, No.3, 1977, pages 437-444

Issue:
Pages:
437-444
Author:
Subject:
Subject (LC):