[Βιβλιοκριτική] Trautrims, Christof, Das Kollisionsrecht der Personengesellschaften, Grundzuege des neuen internationalen Gesellschaftsrechts

Part of : Revue hellenique de droit international ; Vol.64, No.1, 2011, pages 500-502

Issue:
Pages:
500-502
Section Title:
Notes bibliographiques
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Christof Trautrims, Das Kollisionsrecht der Personengesellschaften, Grundzuege des neuen internationalen Gesellschaftsrechts, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 2009, pp. 261