Διαπολιτισμικές παρεμβάσεις των σχολικών συμβούλων στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2012, pages 7-27

Issue:
Pages:
7-27
Author:
Abstract:
The presence of foreign students in the Greek school differentiates the conditions of the provided education and poses the question multinational variation management. In the present work the variation management is examined on an educational-advisory level and more specifically from the viewpoint of the School Counsellors. The questions that are posed and concern the cross-cultural interventions and practices of School Comsellors in are: a) how the School Comsellors deal with issues related with the multicultural composition of the school population, b) which kind of interventions occur in the frame of their role and c) which problems are faced at the realization of their work. Consequently, we analyze the annual evaluation reports of the educational work which the School Comsellors draw up every year, as the results of interviews that were conducted with them.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκπαιδευτικό σύστημα, σχολικός σύμβουλος, αλλοδαποί μαθητές, διαπολιτισμική εκπαίδευση
Notes:
Περιέχει πίνακες
References (1):
  1. Γιοκαρίνης, Κ. (2000) Ο Σχολικός Σύμβουλος: εποπτεία και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Γρηγόρης.Δαμανάκης, Μ. (1997). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg.Δαμανάκης, Μ. (2007) Εκπαιδευτικές πολιτικές για τα παιδιά των μεταναστών: μεταξύ της υπόθεσης του ελλείμματος και του πολιτισμικού αποθέματος. Στο Χαραλάμπους Δ. (επιμ.), Μετανάστευση και εκπαιδευτική πολιτική: παρελθόν - παρόν - μέλλον. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 401-420.Κατσαρού Ε. & Δεδούλη, Μ. (2008) Επιμόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Αθήνα: Π.Ι.Κόπτσης, Α. (2005) Σχολικός Σύμβουλος: ένας θεσμός που αναζητά την ταυτότητά του. Στο Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου "Διοίκηση και οργάνωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης". Αρτα, 2-4 Δεκεμβρίου 2005. Πανεπιστήμιο Πατρών: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.Παμουκτσόγλου, Α. (2003) Αξιολόγηση και Σχολικός Σύμβουλος. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.