Επικοινωνιακή προσέγγιση και γραμματισμός των MME

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2009, pages 89-102

Issue:
Pages:
89-102
Author:
Abstract:
Based on the fact that the emerging technologies today create the need to cultivate new advanced literacies, the present paper highlights the possibilities of incorporating media literacy in everyday (pre) school procedure. Among the various forms of communication activity used by the teacher, those related to media are explored. Furthermore, the reader is given the opportunity to understand why cultivating media literacy can lead to the improvement of language teaching in the classroom as well pupils' encouragement to critically assess the various messages that affect them. Based on some principles of critical literacy and Critical Discourse Analysis, a series of methods is proposed to enrich the processing of authentic material presented in the classroom. Finally, specific practices are presented to motivate pupils to become potential communication co - creators within the framework of feedback.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γραμματισμός, επικοινωνιακή προσέγγιση, συνεργατικές σχέσεις, γλωσσική διδασκαλία, αυθεντικό υλικό
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφίες