Η συνεργατική κοινότητα μάθησης απαραίτητη προϋπόθεση για το σχολείο του αύριο

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2012, pages 41-52

Issue:
Pages:
41-52
Author:
Abstract:
The quality of education is a perpetual question for Greek education. We believe the good answer is collaborative Learning Community, which means collaboration - working together for common goals, partnership, shared leadership, co-evolving and co-learning - rather than competition and power given to only a few, learning -where students are actively demonstrating their understanding, rather than students passing written tests as the sole sign of knowing and community- a creation of unity through appreciating and celebrating diversity. Therefore, it is difficult for educators, certainly in Greek schools, to even imagine the far-reaching possibilities of collaboration.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συνεργασία, κοινότητα, μάθηση, σχολική κουλτούρα, σχολική αποτελεσματικότητα, ισότητα, δημοκρατία
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία
References (1):
  1. ΒιβλιογραφίαCapra, Fr., Ed. Clark & C. Cooper (1993) Guide to Ecoliteracy Berkeley, CA: ElmwoodInstitute.Charles, Ch. (1994) "Creating Community: What is It and How do We do It?" Santa Fe,NM: Center for the Study of Community.Cooper, C. & J. Boyd ( 1994) Collaborative Approaches to Professional Learning andReflection Launceston, Tasmania, Australia: Global Learning Communities.De Bono, E. (1985) Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management,Little Brown & Company.DuFour, R. (2004) Schools as Learning Communities στο educational Leadership, May61(8): 6-11.Gardner, H. (1993) Multiple Intelligences: the Theory in practice, Basic Books.Κοσεγιάν, X. (2010) Ο ρόλος της διεύθυνσης των σχολικών μονάδων στην ομαλή με­τάβαση των μαθητών από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Έρευνα σε σχολεία του ν. Δωδεκάνησου, Διπλωματική εργασία στο ΤΕΠΑΕΣτουΠανεπιστημίου Αιγαίου, ευρισκόμενη στη βιβλιοθήκη του τμήματος.Κοσεγιάν, X. (2002) Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας ΑρχαίαςΕλληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στηντάξη, Διδακτορική Διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, τομέαςΠαιδαγωγικής, Αθήνα.Αύτρας, Μ. (2003) Διαχείριση γνώσης και μάθησης, Παπασωτηρίου, Αθήνα.Maeroff, G. (1993) Team Building for School Change: Equipping Teachers for NewRoles.NY:Teachers' College Press, Columbia University.MacDonald, B. (1999) A statement on the occasion of his investiture as Doctor HonorisCausaat the University of Volladolid, Spain, 11 November.Marzano, R. (2003) What works in schools: Translating research into action. Alexandria,VA: ASCD.McKee, A. (2001 ) Επανεξετάζοντας τη δημοκρατική αξιολόγηση. Στο Γ. Μπαγάκης(επιμ.), Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα, Με­ταίχμιο.Posch, Ρ. (2004) «Η κοινωνική αλλαγή και οι συνέπειες της για τη διδασκαλία και τημάθηση». Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρό­γραμμα, Μεταίχμιο.Sergiovanni, Th. J. (1994) Building Community in Schools. San Francisco, CA.: Jossey-Bass.Χατζηγεωργίου, Γ. (2009) Αλλάζοντας την άποψή μας για τη μάθηση. Στο Α. Κοντά-κος & Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αλλαγή καιΔιακυβέρνηση Εκπαιδευτικών συστημάτων τ. 3, Ατραπός.Χατζηγεωργίου, Γ. (2005) Η αναδομιστική διάσταση των Αναλυτικών Προγραμμάτωνως απόρροια της ολιστικής- οικολογικής θεωρίας. Στο Γ. Φλουρής-Μ Κασσω-τάκης (επιμ.), Εκπαιδευτικά ανάλεκτα, τιμητικός τόμος για τον Βύρωνα Μασ-σιάλα, Αθήνα, Ατραπός.Χατζηγεωργίου, Γ. (2004) Ο σχεδιασμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων από μιαολιστική- οικολογική προοπτική: ένα θεωρητικό πλαίσιο». Στο Γ. Μπαγάκης(επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Μεταίχμιο.Χατζηγεωργίου, Γ. (2003) Πρόταση για ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μιαολιστική-οικολογική προοπτική, Αθήνα, Ατραπός.Αιαδικτνακοί Ιστότοτιοιhttp://etwinninguk.typepad.com/etwinning_uk/2009/02/changing-perceptions-de-bono-and-ethinking.html , τελευταία επίσκεψη: 2/5/2013Cooper Carole and Boyd Julie, Schools as Collaborative Learning Communities: Buildinglearning communities. Στοhttp://www.vision.net.au/~globallearning/pages/lfs/clc_artcle.html, τελευταία επίσκε­ψη: 2/5/2013Σγουροποΰλου Κλειώ- Κουτουμάνος Αναστάσιος (2001) Η Επικοινωνία Μέσω Υπο­λογιστή για την Υποστήριξη των Κοινοτήτων Μάθησης. Εισήγηση στο 1° συνέ­δριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τεκμήριο διαθέσιμο στηνιστοσελίδα: http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect6/6.htm.Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 25-01 -2004.http://www.pi-schools.gr/special_education/harismatika/harismatika-part-03.pdf , τελευ­ταίαεπίσκεψη: 2/5/2013http://users.sch.gr/rmfrentzou/creativity_greek_2/ __2.html, ημερ. τελευταίας επίσκε­ψης: 2/5/2013