Μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο : μελέτη των ατομικών χαρακτηριστικών

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2012, pages 93-112

Issue:
Pages:
93-112
Author:
Abstract:
Transition from elementary to middle school is a very important milestone to student’s life. A mixture of challenges and threats in the academic and social context is envolved. Data from studies that examined transition have suggested that a general motivational factor, among others (like anxiety, academic achievement etc.), affects transition (Tilleczek & Ferguson, 2007 for an extended review of selected literature).The aim of the present study was to examine the relationship between specific motivational constructs, like intrinsic and extrinsic motivation, self-efficacy and test anxiety from one side, and academic and social challenges and threats in the other, as perceived dimensions of transition.Two hundred and thirty sixth-graders from elementary schools of greek cities (in Attica, Thessaloniki and Karditsa) took part in the study. Half of them were boys.Data suggest that there is a strong relationship between motivational and transitional variables. The model of relationships which was set up was found strong and valid.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μετάβαση, κίνητρα, πρόκληση, απειλή, δημοτικό, γυμνάσιο
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία
References (1):
  1. Akos, Ρ. & J.P. Galassi (2004) Middle and high school transitions as viewed by students.ASC4,7(4): 212-221.Alspaugh, J.W. (1998) Achievement loss associated with the transition to middle schooland high school. The Journal of Educational Research, 92: 20-25.Anderman, E. (1996) The middle school experience: Effects on the math and scienceachievement of adolescents with LD. Journal of Learning Disabilities, 31:128-138.Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.Bandura, A. (1993) Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning.Educational Psychologist, 28: 117-148.Bendi, T.J. & D. Mekos (1995) Adolescents' perceptions of the stressful and desirableaspects of the transition to junior high school. Journal of research on Adolescence,5:123-142.Bennett, J. M. (1998) Transition Shock: Putting Culture Shock in Perspective. Yarmouth.ME: Intercultural Press.Botsas,C. & S. Padeliadu (2003) Goal orientation and reading comprehension strategyuseamong students with and without reading difficulties. International Journal ofEducational Research, 39: 477-495.Butler, D. L. (1998) Metacognition and learning disabilities. Στο B. L. Wong (Ed.),Learning about learning disabilities. San Diego. CA: Academic Press: 277-308.Chung, Η., M. Elias & K. Schneider (1998) Patterns of individual adjustment changesduring the middle school transition. Journal of School Psychology, 36: 83-101.Dunn, K., Lo, W-J, S.W. Mulvenon & R. Sutcliffe (2012) Revisiting the MotivatedStrategies for Learning Questionnaire. A theoretical and statistical réévaluation ofthe metacognitive self- regulation and effort regulation subscales. Educational andPsychological Measurement, 72(2): 312-331.Eccles,J.S.,T.Adler & J. L. Meece (1984) Sex differences in achievement: A test ofalternatetheories.Journal of Personality and Social Psychology, 46: 26-43.Eccles,J.,C.Midgley (1990) Changes in Academic Motivation and Self-Perception DuringEarly Adolescence. Στο R. Montemayor (Ed.), Early Adolescence as a Time ofTransition. Beverly Hills. CA: Sage Publishing Co., 1-29.Elliot, A. J. & J. M. Harackiewicz (1996) Approach and avoidance achievement goals andintrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of Personality and SocialPsychology, 70: 461-475.Elliot, A. J. & T. M. Thrash (2002) Approach - avoidance motivation in personality:Approach and avoidance temperaments and goals. Journal of Personality and SocialPsychology, 82(5): 804-817.Elliot, A. J. (1997) Integrating the "classic" and "contemporary" approaches toachievement motivation: A hierarchical model of approach and avoidanceachievement motivation. Στο M .L.Maehr & P.R. Pintrich (Eds.). Advances inmotivation and achievement. Greenwich: JAL. voi 10,143-179Entwistle, N. (1988) "Motivational factors in students' approaches to learning", Στο R.R. Schmeck (Ed.) Learning strategies and learning styles. New York: Plenum Press,21-49.Fenzel,L.M. (2000) Prospective study of changes in global self-worth and strain duringthe transition to middle school. Journal of Early Adolescence, 20: 93-116.Folkman, S. & R.S. Lazarus (1985) If it changes it must be a process: Study of emotionand coping during three stages of a college examination. Journal of Personality andSocial Psychology, 48: 150-170.Galton, M., Gray, J. & J. Ruddock (1999) "The Impact of School Transitions and Transferson Pupil Progress and Attainment", Research Report No.131, Crown Copyright Unit,[online]. Available at: http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR131 .doc[6 Ιουνίου 2012]Gilison, F., M. Standage & S. Skerington (2008) Changes in quality of life andpsychological need satisfaction following the transition to secondary school. BritishJournal of Educational Psychology, 78: 149-162.Graham, C. & M. Hill (2003) Negotiating the transition to secondary school. SCRE,Spotlight 89. [online]. Available at: http://www.pre-online.co.uk/feature_pdfs/spotlight89.pdf. [30 Σεπτεμβρίου 2009].Harter, S. (1982) The Perceived Competence Scale for Children. Child Development,53: 87-97.Harter, S., N.R. Whitesell & P. Kowalski (1992) Individual differences in the effects ofeducational transitions on young adolescent's perceptions of competence andmotivation orientation. American Educational Research Journal, 29(4): 777-807.Kaplan, A. & C. Midgley (2000) The relationship between perceptions of the classroomgoal structure and early adolescents' affect in school: The mediating role of copingstrategies. Learning and Individual Differences, 11:187-212.Lam, S.F. & Y. K. Law (2007) The roles of instructional practices and motivation in writingperformance. Journal of Experimental Education, 75(2): 145-164.Lazarus, R.S. (1991) Emotion and adaption. New York: Oxford University Press.Lazarus, R.S. & S. Folkman (1987) Transactional theory and research on emotions andcoping. European Journal of Personality, 1: 141-169.Lazarus, R.S. & R. Launier (1978) Stress-related transactions between person andenvironment. Στο L.A. Pervin & M. Lewis (Eds.), Perspectives in internationalpsychology). New York: Plenum Press, 287-327.Lord, S.E., J. Eccles & K.A. McCarthy (1994) Surviving the junior high school transition:Family processes and self-perception as protective and risk factors. Journal of EarlyAdolescence, 14: 162-199.Marsh, H. W. (1989) Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept:Preadolescence to early adulthood. Journal of Educational Psychology, 81: 417-430.Middleton, Μ. & C. Midgley (1997) Avoiding the demonstration of lack of ability: Anunexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 80, 710-718.Otis, N., F., Grouzet & L. G. Pelletier (2005) Latent motivational change in an academicsetting: A 3-year longitudinal study .Journal of Educational Psychology , 97(2): 170-183.Pintrich, P. R., R. W. Roeser & De Groot (1994) Classroom and individual differences inearly adolescents' motivation and self - regulated learning. Journal of EarlyAdolescence, 14(2): 139-161.Pintrich, P.R., D.A.F. Smith, T. Garcia & W.J. McKeachie (1991 ) A manual for the use ofMotivated Strategies for Learning Questionnaire. Ann Arbor: University of Michiganat Ann Arbor.Pintrich, P.R., D.A.F. Smith, T. Garcia & W.J. McKeachie (1993) Reliability and predictivevalidity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educationaland Psychological Measurement, 53(3): 801 -813.Rudolph, K. D., S. F. Lambert, A. G. Clark & K. D. Kurlakowsky (2001) Negotiating thetransition to middle school: The role of self-regulatory processes. ChildDevelopment, 72: 929-946.Schunk, D. H. (1991 ) Self - efficacy and academic motivation. Educational Psychologist,26: 207-231.Seidman, E., L. Allen, J. L. Aber, C. Mitchell & J. Feinman (1994) The impact of schooltransitions in early adolescence on the self-system and perceived social context ofpoor urban youth. Child Development, 65: 507-522Simmons, R. & D. Blyth (1987) Moving into adolescence: The impact of pubertal changeand school context. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.Sirsch, U. (2003) The impending transition from primary to secondary school: Challengeor threat? International Journal of Behavioral Development, 27(5): 385-395.Tilleczek, K. & B. Ferguson (2007) Transitions from elementary to secondary school: Areview and synthesis of the literature. Toronto, Hospital for Sick Children, OntarioMinistry of Education.Tollefson, N. (2000) Classroom application of cognitive theories of motivation.Educational Psychology Review, 12(1): 63-83.Wigfield, A., J.S. Eccles, D. Mac Iver, D.A. Reuman & C. Midgley (1991) Transitionsduring early adolescence: Changes in children's domain - specific self -perceptions and general self - esteem across the transition to junior high school.Developmental Psychology, 27(4): 552-565.Youngman, Μ. B. (1986) Editorial review. Στο M. B.Youngman (Ed.), Mid-schoolingtransfer: Problems and proposals. Philadelphia, PA: NFER-Nelson., 137-140.Zabonini, M. & C. Usai (2002) Domain-specific self-concept and achievement motivationin the transition from primary to low middle school. Educational Psychology, 22(2):203-217.Βούλγαρης, Στ. & Ηλ. Ματσαγγούρας (2007) Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνά­σιο: Μελε'τη ψυχολογικών και μαθησιακών παραμέτρων του σχολικού περιβάλ­λοντος στο Γυμνάσιο. Στο Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης (Επιμ.) Πρακτικά τουΣυνεδρίου της Σχολής Επιστηρών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «ΗΠρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας». Ιωάννινα, 959- 975.Βρυνιώτη Κ., Ηλ. Ματσαγγούρας (2006) Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημο­τικόσχολείο: μια οικοσυστημική ερευνητική προσέγγιση των κοινωνικών σχέ­σεων των αρχαρίων μαθητών και μαθητριών στη σχολική τάξη. ΠαιδαγωγικήΕπιθεώρηση, 40: 78-102.Εμβαλωτής, A., Α. Κάτσης & Γ. Σιδερίδης (2006) Στατιστική μεθοδολογία εκπαιδευτι­κής έρευνας. Ιωάννινα.Κωτούλας, B., I. Σαμαράς, Ε. Μπασδέκη & Α. Ζησόπουλος (2009) Κατασκευάζονταςγέφυρες για τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο: Η πιλοτική εφαρμογήστο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας. Στο Έ. Γουριώτου (Επιμ.) Μετάβαση καισυνέχεια στην εκπαίδευση. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, Αθήνα:εκδ. συγγρ., 318-330.Μπότσας, Γ. (2007) Μεταγνωστικές διεργασίες στην αναγνωστική κατανόηση μαθη­τώνμεκαι χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες: «Μεταγιγνώσκειν», κίνητρα και συ­ναισθήματα που εμπλέκονται. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστή­μιο Θεσσαλίας.Μπότσας, Γ. (2008) Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων.Στο Παπούλια - Γιαννάτου, Ε. (Επιμ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχο­λικής τάΕ,ης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 8-22.Ξυθάλη, Β. & Ν. Σαλτερής (2012) Η μετάβαση στο Γυμνάσιο: Διερευνώντας απόψειςτης εκπαιδευτικής κοινότητας και πρακτικές στήριξης σε Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά. Στο Έ. Γουριώτου (Επιμ.) Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαί­δευση. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, Αθήνα: εκδ. συγγρ., 200-209.Παντελιάδου, Σ. & Γ. Μπότσας (2004) Χαρακτηριστικά των μαθητών με ΜαθησιακέςΔυσκολίες. Στο Σ. Παντελιάδου, Α. Πατσιοδήμου & Γ. Μπότσας (Επιμ.) Οι μα­θησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Βόλος, 31-52.Σίσκος, Β. & Α. Παπαϊωάννου (2007) Μεταβολές στην αυτοεκτίμηση των μαθητών,,λόγω της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Μέντορας, 10,155-170.Φιλίππου, Γ., Δ. Πίττα-Πανταζή & Κ. Χρίστου (2001 ) Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:Η Περίπτωση των Μαθηματικών. Εισήγηση στο 2° Συνέδριο για τα Μαθηματικάστη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, 11-13 Απριλίου 2001.Ψάλτης, I. (2008) Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Λευκωσία: Πάργα.