Οι συνέπειες της πατρικής απουσίας στην αυτοαντίληψη, την αυτοεκτίμηση και το άγχος των παιδιών : μια έρευνα σε παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2012, pages 113-134

Issue:
Pages:
113-134
Author:
Abstract:
Until recently, the majority of the research projects on child development focused on the maternal role leaving aside the role of the father. However resent data revealed that the involvement of fathers in the care and upbringing of their children, affects positively many aspects of the child ’s development, while the absence of the father has various negative effects. In Greece there are very few research data available on the effects of paternal absence on self conception, self esteem and anxiety in children. Thus, we decided to investigate the self concept, self esteem and anxiety of children growing up with and without their father at home. The ages of 11 and 12 years old, were selected, because it’s the beginning of adolescence, during which both self concept and self esteem change and as a result anxiety levels are affected. Additionally, the cognitive development of children at this age group helps them to perceive and understand all family dynamics. The study included 194 children from different schools in Crete (98 girls and 96 boys). 109 of them lived with both parents and 85 lived with their mother only since the parents were divorced. The psychometric instruments used were: a) “Self Perception Profile for Children” (Harter, 1985) in order to measure the self concept and the self esteem and b) the “State - Trait Anxiety In­ventory ” (Spielberger, 1970) was used in order to measure children’s anxiety level. The data analysis revealed that children growing up together with their fathers exhibited significantly higher scores in certain dimensions of their self-concept when compared with children whose father was absent from home. The differences found in the levels of self esteem were not found to be statistically significant. Also the present study revealed that children who did not live in the same house with their fathers, recorded higher levels of anxiety than children who lived with both parents.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παιδί, πατρική παρουσία, πατρική απουσία, άγχος, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία
References (1):
  1. ΕλληνόγλωσσηΒασιλάκη, Ε. & Μ. Βάμβουκας (1997) Αγχος Αξιολόγησης και τρόποι αντιμετώπισηςψυχοπιεστικών καταστάσεων από παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. ΠαιδαγωγικήΕπιθεώρηση, 25/97Λιάκος, Α. & Σ. Γιαννίτση (1984) Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της τροποποιημένηςελληνικής κλίμακας άγχους του Spielberger. Εγκέφαλος, 21, 71-76.Λεονταρή, Α. (1996) Αυτοαντίληψη. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2001 ) Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου (ΠΑΤΕΜII), Αθήνα:Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (2006α) Ο δεσμός της Αγάπης. Αθήνα: Εκδόσεις ΕλληνικάΓράμματα.Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (2006β) Ο ρόλος του σύγχρονου πατέρα. Επιστήμες ΑγωγήΠρώην σχολείο και ζωή, 2, 7-18.Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (2006) Η πατρότητα από την πλευρά της κλασικής ψυ­χαναλυτικήςκαι της νεοψυχαναλυτικής άποψης. Τετράδια ψυχιατρικής, 94,151-160.ΞενόγλωσσηAInaes, R. & S. Torgersen (1990) Parental representation in patient with majordepression, anxiety disorder and mixed conditions. Acta Psychiatrica Scandinavia,81, 518-522.Amato, P.R. (1994) Father - child relations, mother - child relations, and offspringpsychological well - being in early adulthood. Journal of Marriage and the Family,56, 1031-1042.Amato, P. R. & Β. Keith (1991) Parental divorce and well - being of children: A meta -analysis. Psychological Bulletin, 110, 26-46.Andreson, R. E. (1968) Where is dad? Parental deprivation and delinquency, Archives ofGeneral Psychiatry, 18, 641 -649.Andrews, J. A. & P.M. Lewinsohn (1992) Suicidal attempts among older adolescents:Prevalence and co - occurrence with psychiatric disorders. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 655-662.Bacon, M.K., I.L. Child & H. Barry (1963) A cross - cultural study of correlates of crime.Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 291-300.Barnett, R. C. & G. K. Baruch (1987) Determinants of fathers' participation in familywork. Journal of Marriage and the Family, 49, 29-40.Baruch, G. K. & R. C. Barnett (1986b) Fathers' participation in family work and children'ssex- role attitudes. Child Development, 57,1210-1223.Biller, Η. B. (1971) Father, child and sex role. Lexington, MA: Lexington Books.Biller, Η. B. (1974) Paternal deprivation. Lexington, MA: Lexington Books.Blankenhorn, D. (1995) Fatherless America, New York: Harper Collins.Booth, A. & P.R. Amato (1994) Parental marital quality, divorce, and relations withoffspring in young adulthood. Journal of Marriage and the Family, 56, 21 -34.Bowlby, J. (1973) Attachment and loss (Voi.2). Separation. New York: Books.Brody, G. H. & R. Forehand (1990) Interparental conflict, relationship with non -custodial father, and adolescent post - divorce adjustment. Journal of AppliedDevelopmental Psychology, 11, 139-147.Burgner, M. (1985) The Oedipal experience: effects of development on an absent father.International Journal of Psychoanalysis, 66, 311-320.Carlson B.F. (1984) The father's contribution to child care: Effects on children'sperceptions of parental roles. American Journal of Orthopsychiatry, 54,123-136.Coley, R. L. (2003) Daughter - father relationships and adolescent psychosocialfunctioning in low - income African American families .Journal of Marriage and theFamily, 65, 867-876.Cooney, T.M., M.K. Hutchinson & D.M. Leather (1995) Surviving the break up?Predictors of parent - adult child relations after parental divorce. Family Relations,44, 63-84.orneau, G. (1991 ) Absent Fathers - Lost Sons, The search for Masculine Identity. Boston:Shambhala.Daniels, P. & K. Weingarten (1988). The fatherhood click: The timing of parenthood inmen's lives. In P. Bronstein & C. P. Cowan (Eds.), Fatherhood today: Men'schanging role in the family (pp. 36 -52). New York: Wiley.Demo, D. H. (1992) Parent - child relations: Assessing recent changes. Journal ofMarriage and the Family, 54,104-117.Dunn, C. W., C.M. Tucker & M. Carolyn (1993) Black children's adaptive functioningand maladaptive behaviour associated with quality of family support. Journal ofMulticultural Counselling and Development, 21, 79-87.Furstenberg, F. F. & C.W. Nord (1985) Parenting apart: Patterns of childrearing aftermarital disruption. Journal of Marriage and the Family, 47, 893-904.Goetz, M. A. (1998) My father my self. UK: Element Books Fimited.Greenspan, S. (1982) The second other. In S. Cath, A. Gurwitt & J. Ross (eds) Father andChild: Developmental and Clinical Perspectives. Boston: Fittle Brown.Hamilton, M.F. (1977) Father's Influence on Children. Chicago: Nelson - Hall.Harter, S. (1985) Manual for the Self Perception Profile for Children. Denver CO:University of Denver Press.Henggeler, S., J. Edwards, R. Cohen & M. Summerville (1991) Predicting changes inchildren's popularity: The role of family Relations. Journal of applied developmentalpsychology, 12, 212-216.Jensen,P.,D. Grogan, S. Xenakis & M. Bain (1989) Father absence: Effects on child andmaternal Psychopathology. Journal of America Academic Child AdolescentPsychiatry,28,171-175.Hetherington, E. M. (1966) Effects of parental absence on sex-typed behaviours in Negroand White preadolescent males. Journal of Personality and Social Psychology, 4,87-91.Kurdek, F.A. (1981) An integrative perspective on children's divorce adjustment.American Psychologist, 36, 856-866.Famb, Μ. E. (1975) Fathers: Forgotten contributors to child development. FlumanDevelopment, 18, 245-266.Famb,Μ. E. (1981 ) The role of father in child development. New York: Willey.Famb,Μ. E. (1986) The Father's Role: Applied Perspectives. New York: Willey.Levant, R.F., S.C. Slattery, J.E. Loiselle, V.K. Sawyer-Smith & R.J. Schneider (1990)Nontraditional parental behaviour with School - aged daughters: A discriminantanalysis. Austrian Journal of Marriage and Family, 11, 28-35.Mahler, M. S. & B.J. Gosliner (1955 On symbiotic child psychosis: Genetic, dynamic,and restitutive aspects. Psychoanalytic Study of the Child, 10, 195-212.Marsiglio, W. (1991) Paternal engagement activities with minor children. Journal ofMarriage and the Family , 53, 973-986.McCord, J., W. McCord & E. Thurber (1962) Some effects of paternal absence on malechildren. Journal of Abnormal and Social Psychology, 64, 361-369.Nelson, C. & P.M. Valliant (1993) Personality dynamics of adolescent boys where thefather was absent. Perceptual and Motor Skills, 76, 435-443.Phares,V. (1996) Fathers & Developmental Psychopathology. New York: John Wiley &Sons,Inc.Radin,N. (1982) Primary caregiving and role-sharing fathers. In M.E. Lamb (ed), Non-traditional Families: Parenting and Child Development. Hil-lsdale, NJ: Erlbaum.Richards, M.H., I.B. Gitelson, A.C. Petersen & A.L. Hurtig (1991 ) Adolescent personalityin girls and boys. Psychology of Women Quarterly, 15, 65-81.Seltzer, J. A. (1991) Relationships between fathers and children who live apart: Thefather's role after separation. Journal of Marriage and the Family, 53, 79-101.Spielberger, C. D., R. L. Gorush & R. E. Lushene (1970) The State - Trait Anxiety Inventory.PaloAlto, CA: Consulting Psychologists Press.Stevenson, M. R. & K. N. Black (1988) Paternal absence and sex - role development: Ametaanalysis.Child Development, 59, 793-814.Stoller, R.J. (1985) Presentations of Gender. New Haven and London: Yale UniversityPressSuess,G. J., K. E. Grossman & L.A. Sroufe (1992) Effects of infant attachment to motherand father on quality of adaptation in pre - school: From dyadic to individualorganization of self. International Journal of Behavioral Development, 15, 43-66.Thompson, L. & A. J. Walker (1989) Gender in families: Women and men in marriage,work and parenthood. Journal of Marriage and the Family, 51, 845-871.Trowell, J. & A. Ethchegoyen(2002) The importance of fathers. London: Taylor & FrancisInc.White, L. K. (1992) The effect of parental divorce and remarriage on parental supportfor adult children. Journal of Family Issues, 13, 234-250.White, L. K. (1994) Growing up with single parents and stepparents: Long-term effectson family solidarity. Journal of Marriage and the Family, 56, 935-948Yogman, M. W., J. Cooley & D. Kindlon (1988) Fathers, infants, and toddlers: Adeveloping relationship. In P. Bronstein & C. P. Cowan (Eds.), Fatherhood today:Men's changing role in the family (pp. 53-65). New York: Wiley.