Ανασκόπηση του τρόπου ζωής ως αξιόπιστου μεθοδολογικού εργαλείου για τη μελέτη και πρόληψη συμπεριφορών διακινδύνευσης

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.51, 2007, pages 29-56

Issue:
Pages:
29-56
Author:
Abstract:
Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται προσπάθεια να περιγράφει ο τρόπος ζωής ως ένα αξιόπιστο μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη και πρόληψη των συμπεριφορών διακινδύνευσης. Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς αλλά και της ελληνικής βιβλιογραφίας παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαρχές και η εξέλιξη του μεθοδολογικού αυτού εργαλείου δίνοντας τα κατάλληλα παραδείγματα και υποστηρίζοντας τη συνέχιση της χρήσης τους. Τα βιβλιογραφικά αποτελέσματα από τους χώρους της υγείας και κυρίως από το χώρο της οδικής ασφάλειας έρχονται να υποστηρίξουν ότι συγκεκριμένοι τρόποι ζωής μπορούν να ερμηνεύσουν τις συμπεριφορές διακινδύνευσης είτε πρόκειται για υψηλή είτε για χαμηλή διακινδύνευση. Οι κοινωνικές επιστήμες χρειάζονται τέτοια υποδείγματα προκειμένου να σχεδιάζονται πολιτικές παρέμβασης για τροποποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς ώστε αυτή να οδηγείται σε υγιέστερα μονοπάτια.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία