Προσανατολισμός στο στόχο, κλίμα τάξης και σχέση τους με τη δημιουργική σκέψη των εφήβων

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 99-115

Issue:
Pages:
99-115
Author:
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship between goal orientations and classroom goal structures on student's creative thinking. Participants were 120 junior high school students between the ages of 13-17 years. Students completed questionnaires relating to their perception of classroom goal structures and their individual goal orientations. Two teachers administered ratings on creativity for each student. Results showed that mastery orientation was associated positively with creativity and performance orientation (approach or avoidance) negatively. With regard to classroom goal structures, environments with a focus on mastery were associated positively with creativity whereas those with an emphasis on performance negatively.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προσανατολισμός στο στόχο, κλίμα της τάξης, δημιουργικότητα
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία