Ο ρόλος της ψυχοκινητικότητας στην ανάπτυξη της γραφοκινητικής δεξιότητας στην προσχολική ηλικία

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2006, pages 39-49

Issue:
Pages:
39-49
Author:
Abstract:
L'objectif de cette recherche est d'étudier la relation entre la psychomotricité (schéma corporel, structuration de l'espace, structuration du temps) et l'habileté graphomotrice (coordination oculomotrice, code graphique, espace graphique) à l'âge préscolaire. Notre échantillon a été constitué de 116 enfants d'âge de 4;10-5;09 ans qui fréquentaient des écoles publiques des villes d'Héraklion et de Réthymno l'année scolaire 2000-2001. Pour rassembler les données de la recherche nous avons créé un critère mesurant l'habileté psychomotrice et graphomotrice d'enfants d'âge préscolaire. Les résultats montrent que la plupart des facteurs psychomoteurs ont une corrélation statistiquement significative avec les facteurs graphomoteurs.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ψυχοκινητικότητα, γραφοκινητική δεξιότητα, προσχολική ηλικία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία