Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου στην παιδική ηλικία : επισκόπηση της σύγχρονης έρευνας και θεωρίας

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΑ, No.42, 2005, pages 75-90

Issue:
Pages:
75-90
Parallel Title:
The development of intelligence during childhood
Abstract:
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται σύντομη επισκόπηση ερευνών, οι οποίες έχουν μελετήσει βασικές εκδηλώσεις της θεωρίας του νου στην παιδική ηλικία. Γίνεται επίσης σύντομη αναφορά σε έρευνες, οι οποίες έχουν δείξει ότι η ικανότητα αυτή δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά στα παιδιά με αυτισμό, με αποτέλεσμα ελλείμματα στις κοινωνικές τους σχέσεις και στην ικανότητα επικοινωνίας. Τέλος, παρουσιάζονται δύο από τα επικρατέστερα θεωρητικά υποδείγματα, τα οποία επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη φύση και την ανάπτυξη της θεωρίας του νου.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακα και βιβλιογραφία