[Βιβλιοκριτική] Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία, Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΑ, No.42, 2005, pages 246-249

Issue:
Pages:
246-249
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Οι Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσης, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Αθήνα, 2004, σελ. 408.