Το ελληνικό δίκαιο στο κατώφλι της ύστερης νεωτερικότητας : το παρόν και το μέλλον του ως θεσμού

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΒ, No.47, 2006, pages 45-64

Issue:
Pages:
45-64
Author:
Abstract:
Η κοινωνιολογική διάσταση του παρόντος άρθρου εκκινεί απότην παρατήρηση ότι το σύγχρονο ελληνικό δίκαιο καλείται να ε­πιλύσει προβλήματα ενός όλο και πιο σύνθετου κοινωνικού περι­βάλλοντος. Για το λόγο αυτό, καταρχήν επισκοπούνται δύο απότις σημαντικότερες θεωρίες περί δικαίου της νεωτερικότητας,που προσπαθούν να εξηγήσουν τον τρόπο σύνδεσης του δικαιι-κού συστήματος με τις περίπλοκες κοινωνικές δομές της εποχήςμας. Πρόκειται για τη φορμαλιστική διαλογική θεωρία του δικαί­ου στο έργο του Habermas και την αυτοποιητική θεωρία του δι­καίου στο έργο του Luhmann. Στη συνέχεια αναδεικνύονται τακοινωνιολογικά αίτια της πρόσφατης κρίσης στον χώρο της ελ­ληνικής δικαιοσύνης και τέλος, ο γράφων προτείνει τον συγκερα­σμό των δύο πιο πάνω θεωριών προς όφελος μιας πιο ουσιαστι­κής αλλά και πιο ορθολογικής απονομής του δικαίου από τονΈλληνα δικαστή.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία