Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών νομικών- πολιτικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το επάγγελμά τους και την επαγγελματική ικανοποίηση

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.50, 2007, pages 193-220

Issue:
Pages:
193-220
Author:
Abstract:
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε μια συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτή των πτυχιούχων νομικών και πολιτικών επιστημών. Η εργασία είναι μια εμπειρική έρευνα που έγινε το 2002-2003 με βάση ένα δείγμα 308 καθηγητών που υπηρετούν σε κάθε τύπο σχολείου σε όλη τη χώρα. Σε οριακό σημείο μεταξύ της Κοινωνιολογίας των Επαγγελμάτων, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ψυχολογίας ερευνάται το επαγγελματικό προφίλ των καθηγητών της συγκεκριμένης ειδικότητας. Ειδικότερα, από τη θεωρία των χαρακτηριστικών (traits theory), όπως αναπτύσσεται στο χώρο της Κοινωνιολογίας των επαγγελμάτων επιλέχθηκαν ορισμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, όπως η προσφορά κοινωνικής υπηρεσίας, η αυτονομία, η ειδική και συστηματική εκπαίδευση (επιμόρφωση), το κοινωνικό κύρος και οι αμοιβές και η πλήρης απασχόληση (δηλαδή η απασχόληση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα σε συγκριτική αντιπαράθεση με τη δυνατότητα απασχόλησης σε άλλα επαγγέλματα, όπως αυτό της δικηγορίας). Επιδιώχθηκε να εξεταστούν με βάση τις αντιλήψεις των υποκειμένων της έρευνας κατά πόσον τα προαναφερθέντα επαγγελματικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις μεταβλητές, πρώτο, της προσωπικής επαγγελματικής ικανοποίησης και, δεύτερο, της ικανοποίησης από τη διδασκαλία των νομικών μαθημάτων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί το ποσοτικό μέρος διδακτορικής διατριβής με τίτλο: "Οι κοινωνικοί επιστήμονες στη Μέση εκπαίδευση: το παράδειγμα των πτυχιούχων νομικών-πολιτικών επιστημών ως εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης". Ο Ιωάννης Γ. Αδαμόπουλος είναι δρ. Κοινωνιολογίας και καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο τεχνικό-επαγγελματικό εκπαιδευτήριο της Επανομής Θεσσαλονίκης.