Η θέση και ρόλος του Τρίτου Κόσμου στην παγκοσμιοποίηση

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Ι, No.40, 2004, pages 27-50

Issue:
Pages:
27-50
Author:
Abstract:
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να διερευνηθεί η θέση που κατέχουν σήμερα οι χώρες του λεγάμενου Τρίτου Κόσμου στην παγκοσμιοποίηση μέσα από τις ποικίλες εκφάνσεις του φαινομένου. Διαπιστώνεται ότι η προσαρμογή για ένταξη στην παγκόσμια οικονομία εκθέτει τα υπό εξέταση κράτη σε κινδύνους αστάθειας, που μπορεί να προέρχονται τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενείς παράγοντες. Στο σημείο αυτό τίθεται και το ερώτημα κατά πόσον η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, κυρίαρχη αρχή της παγκοσμιοποίησης, καθίσταται επωφελής ή όχι για όσα από τα κράτη αυτά προσπάθησαν να την υιοθετήσουν. Μια καταφατική απάντηση στο ερώτημα θα προερχόταν από την αναγκαιότητα λήψης συνοδευτικών μέτρων -παράλληλα με την προσπάθεια πιο ενεργού συμμετοχής στην παγκοσμιοποίηση- και την απαιτούμενη στενότερη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων οικονομιών, αλλά και Διεθνών Οργανισμών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ευεργεσίες του φαινομένου κινδυνεύουν να παραμείνουν καθαρά ολιγοπωλιακές.
Subject:
Subject (LC):