Ο συσχετισμός του προφίλ και των συμπεριφορών υγείας των δασκάλων με την επιλογή ένταξης θεματολογίας υγείας στην εκπαιδευτική πράξη

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΔ, No.53, 2008, pages 195-218

Issue:
Pages:
195-218
Author:
Abstract:
Η εθνική εκπαιδευτική πολιτική για την Αγωγή Υγείας στο σχολείο δεν είναι πλήρως θεσμοθετημένη, αν και αναγνωρίζεται ότι υπάρχει η ανάγκη προαγωγής συμπεριφορών υγείας σε άτομα σχολικής ηλικίας. Το παρόν κενό υποθέσαμε ότι πιθανόν καλύπτεται από το/η δάσκαλο/α εντάσσοντας εθελοντικά θέματα υγείας στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη είτε α) με πληροφόρηση και νουθεσία προς τους μαθητές μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας, είτε β) με την αυτοπροβολή του ως πρότυπο υγιών συμπεριφορών. Εξετάζοντας το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ των δασκάλων, τη θρησκευτικότητά τους, τις αυτοαναφερόμενες συμπεριφορές υγείας σε σχέση με το συγκεκριμένο εθελοντικό ρόλο, βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι που ακολουθούν τον "εκκλησιαστικό τρόπο ζωής" είναι πιο πρόθυμοι να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο στην εκπαιδευτική τους πρακτική.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δάσκαλος, θρησκευτικότητα, υγεία, εθελοντισμός
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και πίνακες