Ανθρώπινα δικαιώματα και σχολική θρησκευτική αγωγή

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΣΤ, No.1, 2001, pages 555-564

Issue:
Pages:
555-564
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί επεξεργασμένη μορφή κειμένου εισήγησης. Ή εισήγηση έγινε σέ συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «’Ανθρώπινα δικαιώματα καί θρησκεία». Ή συζήτηση αποτελούσε μέρος τής έπιστημονικής ημερίδας, πού οργανώθηκε άπο το Πανεπιστήμιο Αθηνών καί την ’Εθνική Εταιρεία Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης μέ αφορμή τα 50 χρόνια άπο τή Διακήρυξη τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοϋ ’Οργανισμού Ήνωμένων ’Εθνών (Αθήνα, Κεντρικό κτήριο Έθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 6 Μαρτίου 1999).