Οι στάσεις του πληθυσμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέναντι στους μετανάστες : επιπτώσεις για τη μεταναστευτική ένταξη

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.49, 2007, pages 37-62

Issue:
Pages:
37-62
Author:
Abstract:
Το άρθρο αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας εμπειρικής έρευνας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας). Διερευνώνται οι στάσεις και οι αντιλήψεις του τοπικού πληθυσμού σε σχέση με τους μετανάστες, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων. Αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις στις στάσεις και στις αντιλήψεις του τοπικού πληθυσμού ανάλογα με την πολιτική αυτοτοποθέτηση, το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, την περιοχή κατοικίας και το επίπεδο αστικότητας και τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για τις επιπτώσεις των στάσεων του τοπικού πληθυσμού στα χαρακτηριστικά και στους όρους της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία