Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού : επιπτώσεις στο έργο του και τεχνικές που συνεισφέρουν στη συστηματοποίησή της

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.49, 2007, pages 225-250

Issue:
Pages:
225-250
Author:
Abstract:
Ο εκπαιδευτικός κατά την αυτοαξιολόγησή του, πολλές φορές χωρίς συστηματικό τρόπο ή χωρίς εξωτερική παρέμβαση, αναλαμβάνει να εκτιμήσει την αξία του εαυτού του ή των έργων του βασιζόμενος σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ή έχει διαμορφώσει ο ίδιος ή έχουν διαμορφωθεί από την κοινωνία. Η παρούσα έρευνα μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνέπειες της αυτοαξιολόγησης και τους τρόπους συστηματοποίησης αυτής της διαδικασίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 621 εκπαιδευτικοί. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυτοαξιολόγηση είναι μια επαγγελματική ευθύνη, που εστιάζει στην επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία