Βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες : εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος στρατηγικών ανάγνωσης

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.52, 2008, pages 195-217

Issue:
Pages:
195-217
Author:
Abstract:
Η αναγνωστική κατανόηση σχετίζεται με διαφορετικού τύπου μεταβλητές, όπως η ταχύτητα αποκωδικοποίησης, η λεξιλογική γνώση και η αναγνωστική αυτο-αποτελεσματικότητα. Παρόλα αυτά, πρόσφατα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας επισημαίνουν ότι η κατάκτηση και η χρήση στρατηγικών ανάγνωσης και αυτορρύθμισης ενισχύουν την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τη μελέτη αυτή, ένα πρόγραμμα παρέμβασης 29 ωριαίων μαθημάτων, το οποίο σχεδιάστηκε βάσει των παραπάνω ευρημάτων, εφαρμόστηκε σε 147 - από το δείγμα 268 παιδιών- μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αναγνωστική κατανόηση, η γνώση αναγνωστικών στρατηγικών και η αναγνωστική αυτο-αποτελεσματικότητα όλων των μαθητών εξετάστηκαν πριν και μετά από την εφαρμογή του προγράμματος.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία