Η μητροπολιτική κυριαρχία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη : μια εμπειρική διερεύνηση

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΔ, No.56, 2009, pages 5-41

Issue:
Pages:
5-41
Parallel Title:
Metropolitan concentration in South-East Europe : an empirical investigation
Author:
Abstract:
Η παρούσα εργασία μελετά την πληθυσμιακή εξέλιξη τεσσάρων μητροπολπικών κέντρων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Τιράνων, Σόφιας, Σκοπιών, Θεσσαλονίκης) και των αστικών συστημάτων τους, σε μια προσπάθεια προσδιορισμού του ρόλου και της σπουδαιότη- τας των, αλλά και διερεύνησης των σχέσεών τους με τις άλλες πόλεις και την ενδοχώρα τους. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας πρωτογενή στοιχεία από μια δημοσκόπηση, αναλύονται κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των μητροπόλεων και μελετώνται οι σχέσεις τους με τις άλλες πόλεις.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αστικό σύστημα, κατανομή τάξης-μεγέθους, μητρόπολη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανάπτυξη, urban system, rank-size distribution, metropolis, Southeastern Europe, development
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία