Ο εν Τριάδι Θεός επιτρέπει, αλλά και διατινάσσει : υβρίδια ανθρώπου και ζώου- "σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης" - δύο σεισμοί: δογματικοηθική θεώρησις

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΜΒ, No.1, 2007, pages 129-137

Issue:
Pages:
129-137
Author:
Subject:
Subject (LC):