Τρίτος τομέας και κοινωνική πολιτική : μύθοι και πραγματικότητες

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Ι, No.40, 2004, pages 101-128

Issue:
Pages:
101-128
Author:
Abstract:
Ο τρίτος-μη κερδοσκοπικός τομέας παραμένει ο "γνωστός-άγνωστος" της επιστήμης, σχεδόν τριάντα χρόνια από τις πρώ­τες θεωρητικές και εμπειρικές συμβολές. Ιδιαίτερα στο πεδίοτης κοινωνικής πολιτικής, επικρατούν ακόμα ισχυρά στερεότυπαως προς το ρόλο και τις δυνατότητες της παρέμβασής του στιςσύγχρονες κοινωνίες που γίνονται περισσότερο ορατά όταν οιαντιπαραθέσεις αποκτούν ιδεολογική διάσταση. Σκοπός του άρ­θρου είναι η ανάδειξη των επιστημονικών ευρημάτων που δια­φωτίζουν τη σχέση "κοινωνικό κράτος-τρίτος τομέας" και ιδιαί­τερα της συγκριτικής αποτελεσματικότητας των δύο τομέων σεδύο διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης: της παροχής κοινωνικών υ­πηρεσιών και της αναδιανομής εισοδήματος.
Subject:
Subject (LC):