Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Μ. Φούσκας

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΗ, No.1, 2003, pages 105-126

Issue:
Pages:
105-126
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Την έπιμέλεια τής συντάξεως τοϋ πρώτου τμήματος τής έργασίας αυτής είχε ό Άναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήλ. Λιάκουρας καί τοϋ δευτέρου τμήματος ό Καθηγητής Δημήτριος Β. Γόνης.