Η δυνατότης συνάψεως δεύτερου γάμου χηρευόντων κληρικών

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΘ, No.1, 2004, pages 201-224

Issue:
Pages:
201-224
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ή παρούσα μελέτη αποτελεί Εισήγηση που έγράφη μετά άπο τήν έξης πρόσκληση-έπιστολή τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (άριθμ. πρωτ. 288/διεκπ. 1658/ 8.9.2004):