Η ερμηνεία της θυσίας του Ισαάκ (Γεν. 22, 1-19) κατά τον Φίλωνα τον Αλεξανδρέα

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΘ, No.1, 2004, pages 269-300

Issue:
Pages:
269-300
Author:
Subject:
Subject (LC):