Συμβολή στην ιστορικοδογματική διερεύνηση των πηγών του συμβόλου της Α' Οικουμενικής Συνόδου

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΘ, No.1, 2004, pages 429-454

Issue:
Pages:
429-454
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σύμβολο
Notes:
Περιέχει πίνακα συντομογραφιών