Οι εκδεδόμενες μεταφράσεις των έργων του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΘ, No.1, 2004, pages 641-656

Issue:
Pages:
641-656
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θρησκευτικά κείμενα
Notes:
Ίο κείμενο, που ακολουθεί, αποτελεί έπεξεργασμένη μορφή είσηγήσεως μέ τον Κι ο τίτλο, που έγινε στα πλαίσια τοϋ ΙΓ' Συνεδρίου Πατερικής Θεολογίας, μέ θέμα «Γρηγόριος Νύσσης. Θεολόγος, φιλόσοφος, ρήτορας, θεωρητικός τοϋ Νηπτικού Βίου, “Αγιος. 1600 έτη άπό την κοίμησή του» καί έλαβε χώρα στήν ’Αθήνα, 27-29 Σεπτεμβρίου 1994.