Βίος και δράσις του Μητροπολίτου Λάμπης και Σφακίων Ισιδώρου (1904-1968)

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 249-271

Issue:
Pages:
249-271
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ή δημοσίευσις τής παρούσης μελέτης αποτελεί έκφρασιν αλήστου σεβασμού καί βαθύτατης ευγνωμοσύνης προς τον αοίδιμον Ποιμενάρχην κυρον Ισίδωρον, εις την μέριμναν τοϋ οποίου οφείλει τήν δυνατότητα τής φοιτήσεώς του εις τήν περίλαμπρον Ίεράν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης (Κωνσταντινούπολή), το θεολογικόν τούτο φυτώριον τοϋ σεπτού Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου.