Η περί της πνευματικής ζωής και τελειώσεως : νηπτική διδασκαλία Καλλίστου και Ιγνατίου των Ξανθοπούλων

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 327-386

Issue:
Pages:
327-386
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ή παρούσα έργασία αποτελεί ανεπτυγμένη καί έπεξεργασμένη μορφή Είσηγήσεως που έγινε τήν 20ήν ’Απριλίου 1999 στήν ιερά Μονή 'Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων στα πλαίσια των κατά το έκκλησιαστικο έτος 1998-1999 Ιερατικών Συνάξεων τής Ίεράς Μητροπόλε- ως Μεγάρων και ΣαλαμΓνος, Περιέχει βιβλιογραφία