Οι "Παραβαλανείς" ως φορείς κοινωνικής αντίληψης των πρώτων χριστιανικών χρόνων

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 523-554

Issue:
Pages:
523-554
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ό κεντρικός πυρήνας του παρόντος άρθρου άποτέλεσε ανακοίνωση στο Ε' Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Πάτμος 2-4 ’Ιουλίου 1999).