Ο αντιλατίνος Βαρλαάμ Καλαβρός : οι προς Λατίνους λόγοι του περί του Αγίου Πνεύματος και η σχετική διένεξή του με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΜΑ, No.1, 2006, pages 549-596

Issue:
Pages:
549-596
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στο πρώτο αυτό μέρος έρευνώνται τά γεγονότα της διενέξεως καί άναζητοΰνται οί αιτίες και οί ερμηνείες τους. Ή διερεύνηση των κειμένων καθ’ έαυτά, οί συσχετισμοί καί οί αντιπαραθέσεις τους θά ακολουθήσουν ώς δεύτερο μέρος., Το άρθρο συνεχίζεται σε επόμενο τεύχος