[Βιβλιοκριτική] Reininger, Dorothea, Diakonat der Frau in der Einen Kirche - Diskussionen, Entscheidungen und pastoral - praktische Erfahrungen in der christlichen Ökumene und ihr Bezug zur römisch-katholischen Diskussion

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.71, No.1, 2000, pages 367-372

Issue:
Pages:
367-372
Parallel Title:
Το διακονικό λειτούργημα της γυναίκας στην Μία Εκκλησία - Συζητήσεις, αποφάσεις και ποιμαντικές - πρακτικές εμπειρίες στην Χριστιανική Οικουμένη και η σχέσις τους προς τη ρωμαιο­καθολική συζήτησι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dorothea Reininger, Diakonat der Frau in der Einen Kirche - Diskussionen, Entscheidungen und pastoral - praktische Erfahrungen in der christlichen Ökumene und ihr Bezug zur römisch-katholischen Dis­ kussion. Mit einem Geleitwort von Bischof Karl Lehmann, Schwa­benverlag (= To διακονικό λειτούργημα της γυναίκας στην Μία Εκ­κλησία - Συζητήσεις, αποφάσεις και ποιμαντικές - πρακτικές εμπειρίες στην Χριστιανική Οικουμένη και η σχέσις τους προς τη ρωμαιο­-καθολική συζήτησι. Με εισαγωγικό σημείωμα του επισκόπου Karl Lehmann, έκδ. οίκος Schwabenverlag, Ostfildern 1999, σχ. 16,5X24 εκ., σσ. 1-736.