Πάγιες οδηγίες θεραπείας : μια έρευνα σε Έλληνες ενήλικες

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.3, No.3, 2006, pages 227-258

Issue:
Pages:
227-258
Parallel Title:
Advance directives : a study in Greek adults
Author:
Abstract:
Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να διερευνήσει τις απόψεις Ελλήνων ενηλίκων(νεότερων και ηλικιωμένων) σχετικά με τη σύνταξη και εκτέλεση πάγιων οδηγιών θεραπείας.Οι πάγιες οδηγίες θεραπείας είναι ένα επίσημο έγγραφο στο οποίο δηλώνεται από τοάτομο η επιθυμία του για το είδος της θεραπείας που θα επιθυμούσε σε περίπτωση βαριάς,μη αναστρέψιμης ασθένειας, όπως το κώμα, και κατά την οποία δε θα μπορεί το άτομο νααποφασίσει συνειδητά. Στην έρευνα συμμετείχαν 108 άτομα από τα οποία 59 νεότεροι ενήλικες(18 έως 59 ετών) και 49 ηλικιωμένοι (60 έως 88 ετών). Από αυτούς 51 ήταν άνδρες και57 γυναίκες. Όλοι απάντησαν σε ερωτήσεις για δημογραφικά στοιχεία, για την υποκειμενικήεκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους, για το βαθμό θρησκευτικότητας τους, και σε έναερωτηματολόγιο για τις πάγιες οδηγίες θεραπείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία,και λιγότερο το φύλο, συνδεόταν με διαφορές απόψεων για τις πάγιες οδηγίες θεραπείας,αλλά όχι το μορφωτικό επίπεδο. Η κατάσταση της υγείας, όταν αυτή είναι πολΰ επιβαρημένη,επηρεάζει την πρόθεση των ατόμων για πάγιες οδηγίες θεραπείας. Επίσης, η υψηλήθρησκευτικότητα συνδέεται με πιο σαφείς και αρνητικές ιδέες για τις πάγιες οδηγίες απ' ό,τιη χαμηλή. Γενικότερα, οι συμμετέχοντες ήταν ενήμεροι των καταστάσεων υγείας που δημιουργούνηθική σύγκρουση ως προς την επιλογή θεραπείας και παρά τη χαμηλή τους πρόθεσηγια σύνταξη πάγιων οδηγιών θεραπείας, θεωρούν - τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι - ότι η οικογένεια(σύζυγος, παιδιά) θα πρέπει να εκτελέσει τις σχετικές επιθυμίες του ατόμου.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βιοηθική, επιλογή θεραπείας, θρησκευτικότητα, πάγιες οδηγίες θεραπείας
Notes:
Περιέχει πίνακες, παράρτημα και βιβλιογραφία