Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σύμφωνα με τη θετικιστική, την ερμηνευτική και την κριτική προσέγγιση

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.1, No.1, 2008, pages 79-90

Issue:
Pages:
79-90
Author:
Abstract:
Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στις απόψεις για την εκπαίδευση σύμφωνα με το θετικό,το ερμηνευτικό και το κριτικό παράδειγμα και επισημαίνονται οι διαφορές τους. Έτσι γίνεται αναφορά στη θετικιστική προσέγγιση, η οποία τονίζει τη σημασία της απόκτησης γνώσεων και διδακτικών τεχνικών, στην ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού και στην κριτική προσέγγιση, που υποστηρίζει την παροχή ευκαιριών για κριτική θεώρηση της πρακτικής. Στο παραπάνω πλαίσιο διερευνάται ο ρόλος της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) και διαπιστώνεται πόσο δύσκολος και απαιτητικός γίνεται ο ρόλος του στην υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ. Τέλος προτείνεται ένα πρότυπο ΠΕ που θα συνθέτει και θα αλληλοσυμπληρώνει δυναμικά τις παραπάνω προσεγγίσεις.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία