Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω εμπλουτισμένων ρουμπρικών

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.2, No.3, 2009, pages 195-214

Issue:
Pages:
195-214
Author:
Abstract:
Οι εκπαιδευτικοί ολοένα και πιο συχνά σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική πολύπλοκα διαδραστικά σενάρια μάθησης ακολουθώντας τυποποιημένες συνεργατικές στρατηγικές (π.χ. συναρμολόγηση (jigsaw), πυραμίδα (pyramid) κλπ). Η αποτελεσματική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών που εμπλέκονται σε σύνθετα συνεργατικά διαδικτυακά σενάρια μάθησης είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο θέμα. Αποτελεί,δε, ένα από τα σημαντικά σύγχρονα ζητήματα προβληματισμού και έρευνας της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Η παρούσα εργασία σκοπεύει: α) να αναδείξει την προστιθέμενη αξία μίας νέας προτεινόμενης τεχνικής, αυτής των «Εμπλουτισμένων Ρουμπρικών με Δείκτες Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης» και να παρουσιάσει την παιδαγωγική της αξία β) να δείξει με ένα παράδειγμα πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις εφαρμόσει στην εκπαιδευτική πρακτική και γ) να παρουσιάσει μία πιλοτική έρευνα που είχε σκοπό να διερευνήσει το βαθμό αποδεκτικότητας και ευχρηστίας της προτεινόμενης τεχνικής από εκπαιδευτικούς.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία