Οι αναπαραστάσεις μαθηματικών αντικειμένων ως μέσο οικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης : τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας ως αναπαραστατικά εργαλεία

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.2, No.3, 2009, pages 247-272

Issue:
Pages:
247-272
Author:
Abstract:
Στην παρούσα εργασία μελετάται η έννοια της αναπαράστασης και του ρόλου της στη Διδακτική και την Ψυχολογία των Μαθηματικών. Παρουσιάζεται μια εκτενής επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, επιχειρείται ο προσδιορισμός των όρων ‘αναπαράσταση’ και ‘συστήματα αναπαράστασης’, καθώς και των όρων ‘εσωτερική’ και ‘εξωτερική αναπαράσταση’ σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας τους στη σχετική επιστημονική συζήτηση. Τέλος συζητείται ο ρόλος των μικρόκοσμων και ειδικότερα των συστημάτων δυναμικής γεωμετρίας ως εξωτερικών αναπαραστατικών συστημάτων-εργαλείων, για τη μελέτη της διδασκαλίας μαθηματικών αντικειμένων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία