Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια του ζώου

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.2, No.1-2, 2009, pages 127-139

Issue:
Pages:
127-139
Author:
Abstract:
Αντικείμενο αυτής της εργασίας απετέλεσε η διερεύνηση του νοήματος που αποδίδουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην έννοια "ζώο" και των αξιών που συνδέονται με την έννοια αυτή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ομαδικές συνεντεύξεις και κατάλληλη προσαρμογή της συνέντευξης αναγνώρισης παραδειγμάτων. Συμμετείχαν 24 παιδιά τα οποία φοιτούσαν σε 3 επαρχιακά νηπιαγωγεία. Βασικά ευρήματα είναι: η καταγραφή περιορισμένου εύρους οντοτήτων, που κατηγοριοποιούνται ως ζώα, η χρήση αισθητηριακού τύπου τη λήψη της απόφασης κατηγοριοποίησης, αλλά κυρίως ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός των αντιλήψεων. Ο ανθρωποκεντρισμός συνίσταται στην καθολική άρνηση συγκατάταξης του ανθρώπου στο ζωικό βασίλειο και στη χρήση, μεταξύ άλλων, κριτηρίων σχέσης της οντότητας με τον άνθρωπο για τη λήψη θετικών και αρνητικών αποφάσεων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχήματα, πίνακες και βιβλιογραφία